nakupování
LD Seating | jednací a konferenční křeslo Delta
nakupování
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Náhradní plnění
Konto Bariéry
Dárkové certifikáty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetových obchodech provozovaných společností Adelon s.r.o., se sídlem Julia Mařáka 1274, 250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 26120534, vedenou pod spisovou značkou C 71903 u rejstříkového soudu v Praze (dále „prodávající“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající je společnost Adelon s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel (nebo jen „Spotřebitel“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

II. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy


Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného potvrzení prodávajícího s tímto návrhem, které prodávající zašle kupujícímu elektronickou formou. Tímto uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a prohlášení o ochraně osobních údajů, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů je kupující dostatečným způsobem upozorněn před odesláním objednávky a má povinnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, v bezvadném stavu a v souladu s vlastnostmi a specifikacemi pro daný druh zboží, které vyhovují normám, předpisům a nařízením platným pro ČR.

Cena předmětu smlouvy a způsob platby

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího. Kupní cena předmětu smlouvy je uhrazená v okamžiku připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, uhrazením celé kupní ceny přepravní společnosti při převzetí předmětu smlouvy nebo uhrazením celé částky v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího. Veškerá vlastnická práva na kupujícího přecházejí v okamžiku uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak. Podkladem pro uhrazení kupní ceny je pro kupujícího daňový doklad vystavený prodávajícím, který současně slouží jako dodací a záruční list.

Záruční lhůta

Pokud není u jednotlivých položek předmětu uzavřené kupní smlouvy uvedeno jinak, činí záruční lhůta 24 měsíců a běží ode dne doručení zboží kupujícímu. Kupující se zavazuje používat zboží, které je předmětem smlouvy za podmínek určených pro používání předmětu smlouvy a v souladu s návodem k použití. Uplatnění případné reklamace se řídí reklamačním řádem, který je platný v době uzavření kupní slouvy a je její nedílnou součástí. Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí ustanovení reklamačního řádu a s jeho zněním souhlasí.

Místo plnění
Není-li kupující spotřebitelem, je místem plnění sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti. Je-li kupující spotřebitelem, je místem plnění adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Při osobním odběru je místem plnění vždy adresa prodávajícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí, že vyobrazení, zejména potahových materiálů a povrchových úprav kovových, dřevěných a plastových dílců, mohou být zobrazovány na jednotlivých monitorech a LCD panelech odlišně. Z tohoto důvodu prodávající umožňuje kupujícímu si před odesláním objednávky zboží vyžádat zaslání vzorníku skutečných potahových materiálů a povrchových úprav. Prodávající v žádném případě nebude odpovědný kupujícímu za jakékoliv případné přímé či nepřímé následné škody vzniklé rozdíly mezi skutečnými potahovými materiály a povrchovými úpravami a jejich elektronickým vyobrazením v internetových obchodech provozovaných společností Adelon s.r.o.

Doprava zboží
Doprava zboží k zákazníkovi je zajišťována obvykle přepravní službou Toptrans. Cena dopravy je pro objednávky do 5000,- Kč s DPH 250 Kč s DPH a pro objednávky nad 5000,- Kč s DPH ZDARMA. Vlastní doprava zboží od jeho předání přepravci trvá maximálně 48 hodin. O termínu expedice zboží a dodání na adresu doručení je zakazník vždy s předstihem 2 dnů informován.

Pro urychlení dodávek zboží k zákazníkovi je ve většině případů zboží expedováno přímo od výrobce. V těchto případech je daňový doklad posílán zákazníkovi poštou a současně e-mailem.

III. Zrušení objednávky, odstoupení od kupní smlouvy, rozpor s kupní smlouvou

Právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy si prodávající vyhrazuje v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude  prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena převedením zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. V tomto případě je kupující povinen sdělit prodávajícímu požadovanou formu vrácení platby a potřebné údaje, jako je číslo bankovního účtu nebo adresa.

Právo zrušit objednávku nebo její část bez udání důvodu má kupující kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy) má právo odstoupit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V ostatních případech je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklé náklady spojené se zrušením objednávky.

V případě, že předmět smlouvy při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo, bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti, na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy a provedl již úhradu za dodané zboží, je prodávající povinen nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky dle dohody buď na jím určený účet nebo jmenovitě na jeho adresu. Přičemž vrácené zboží (předmět smlouvy) musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství) a s kopií dokladu o koupi. Při nesplnění uvedených podmínek má prodávající vůči spotřebiteli právo na kompenzaci spočívající ve snížení hodnoty vráceného zboží.

IV. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců § 53 odst. 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

V případě rozhodnutí spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, kontaktuje spotřebitel prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (náklady na přepravu, storno poplatky za zrušení objednávky, apod.). Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a tuto částku započíst do vrácené kupní ceny.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy nelze rovněž chápat jako řešení dodání vadného zboží (viz. kapitola III. těchto obchodních podmínek). V případě, že předmět smlouvy vykazuje vady, může spotřebitel uplatnit své právo odstoupit od smlouvy, musí ale odůvodnit své odstoupení od smlouvy vadou dodaného zboží. Neučiní-li tak, může prodávající v rámci odstoupení od smlouvy považovat vadné zboží za poškozené ze strany spotřebitele a uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezáviseny vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

V. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením (uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím) archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Uzavřením kupní smlouvy kupující i spotřebitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společností Adelon s.r.o. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.


Adelon s.r.o.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2010
(aktualizace 1.12.2011)Designová světla Moodoo

Prowork Therapia

Potřebujete poradit?

Moje židle - komfortní sezení i nakupování
MojeŽidle na Facebooku Konto Bariery APEK

Obchodní podmínky | Reklamační řád | Prohlášení o ochraně osobních údajů | Mapa stránek (sitemap)

© 2008-2017 Adelon s.r.o. | všechna práva vyhrazena