nakupování
LD Seating | jednací a konferenční křeslo Delta
nakupování
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Náhradní plnění
Konto Bariéry
Dárkové certifikáty

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při reklamaci zboží a služeb zakoupených v internetových obchodech provozovaných společností Adelon s.r.o., se sídlem Julia Mařáka 1274, 250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 26120534, vedenou pod spisovou značkou C 71903 u rejstříkového soudu v Praze (dále „prodávající“).

I. Uplatnění reklamace

Nezbytnou podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad, případně uvedení čísel těchto dokladů při uplatňování reklamace.

Reklamaci je možné uplatnit následujícími způsoby:
- e-mailem
- osobním doručením nebo zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny Kurta Konráda 18, 190 00 Praha 9
   
Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést:
- číslo dokladu o nabytí produktu u Adelon s.r.o. a typ dokladu (faktura/dodací list)
- typ výrobku
- výstižný popis závady (případně přiložit fotografii)
- kontaktní informace

II. Povinnost prodávajícího
    
O reklamaci kupujícího prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

III. Nárok na uplatnění záruky

Záruka se vztahuje na poškozené části při prokazatelné vadě materiálu nebo konstrukce. Jako nárok na uplatnění reklamace nelze uznat běžné opotřebení výrobku.

Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo použitím
- poškozením zboží živly
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití

Kupující má při uplatnění oprávněné reklamace nárok na:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Nárok na reklamaci zaniká v následujících případech:
 - nedodáním podkladů potřebných k uplatnění reklamace
 - uplatněním reklamace po uplynutí záruční doby před dnem jeho převzetí do opravy
 - mechanickým nebo jiným poškozením produktů způsobeném používáním za jiných podmínek, než pro které byl produkt určen

IV. Délka záruky

Délka záruky je uvedena pro jednotlivé výrobky na stránkách www.mojezidle.cz v době objednání zboží. Délka záruky se vztahuje na jednotlivé produkty na běžnou délku pracovní doby - 8 hodin denně. Do provozů s nepřetržitou nebo prodlouženou délkou pracovní doby jsou určeny modely ze kategorie "Permanentní sezení".

Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.


V. Ceník oprav

Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

V případě neoprávněné reklamace mohou být kupujícímu účtovány veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace (testování produktu, posouzení znalce, doprava produktu kupujícímu).

U mimozáručních oprav je účtovaná cena určena dohodou.


VI. Způsob a místo vyřízení reklamace

Oprávněná reklamace na neúplnost výrobku bude řešena doplněním dodávky na nedodané  zboží bez odkladu od podání reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vyřízení oprávněné reklamace na vadné zboží bude řešeno opravou. Pokud nebude oprava možná, výměnou zboží.

Nebude – li prodávající schopen dodržet zákonnou lhůtu, bude včas kupujícího informovat k individuálnímu řešení reklamace.

Reklamace se vyřizuje výhradně v provozovně společnosti Adelon s.r.o.

Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady Adelon s.r.o. (dobírka) nebudou přijaty.

Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě reklamačního protokolu pracovník obchodního oddělení společnosti Adelon s.r.o.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace namá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo nypř. O opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

V případech, které nejsou upraveny tímto reklamačním řádem, se bude postupovat podle Občanského nebo Obchodního zákoníku.


Adelon s.r.o.

Reklamační řád je platný od 1. ledna 2010Designová světla Moodoo

Prowork Therapia

Potřebujete poradit?

Moje židle - komfortní sezení i nakupování
MojeŽidle na Facebooku Konto Bariery APEK

Obchodní podmínky | Reklamační řád | Prohlášení o ochraně osobních údajů | Mapa stránek (sitemap)

© 2008-2017 Adelon s.r.o. | všechna práva vyhrazena